Kurkijoen ”vanhin” hautausmaa

Kurkijoki / Куркиеки
Perustettu 1600-luvun alkupuolella

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1600-luvun alkupuolella

Pinta-ala 1944

26587

Pinta-alatiedon lähde

Mittaus paikan päällä

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Kurkijoki-säätiö/Kurkijoki-Seura ry

Tietojen päivitysajankohta

08.12.2022

Sijainti

Leveysaste

61,1850

Pituusaste

29,5627

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Historia

Hautausmaan alkuperä

Kun Ruotsi sai Käkisalmen läänin Stolbovan rauhassa v. 1617, Kurkijoen Otsanlahdella sijainnut kreikkalaskatolinen Pyhän Neitsyt Marian kirkko otettiin luterilaisten käyttöön. Silloin kirkon yhteyteen perustettiin luterilainen hautausmaa. Kirkko tuhoutui 1650-luvulla, uusi rakennettiin "kirkonkylään", mutta hautausmaa jäi tälle paikalle, noin 3 km kirkonkylästä Sortavalaan päin.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Vuonna 1939 hautausmaan yhteydessä ei enää ollut rakennuksia.

Rakennusten nykytilanne

Ei rakennuksia.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

arvio: 30 000

Haudattujen määrän lähde

Kurkijoen lut. seurakunnan haudattujen luettelo vv. 1741-1894 (HisKI-tietokanta, jolloin alettiin haudata "keskimmäiselle" hautausmaalle. Lisäksi arvio sadan vuoden aikana ennen vuotta 1741 haudatuista.

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Muistoristi

1998

Eino Vepsä

Materiaali: lehtikuusi

Muistomerkkien kuvat

Kurkijoen "vanhan" hautausmaan muistoristi ja infotaulu.

Ahti Kurri

2016

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Kurkijoki-säätiön toimesta hautausmaalle pystytettiin muistoristi v. 1998.
Säilyneitä (löydettyjä) hautakiviä on kymmenkunta. Ne ovat kaatuneita/osin hautautuneita ja sijaitsevat hyvin pienellä alueella hautausmaan korkeimmalla kohdalla. On hyvin mahdollista, että kivisiä hautamuistomerkkejä ei hautausmaan käyttöaikana juuri enempää ollutkaan. Rautaiset hautaristit on tuhottu, yhtään ei ole löydetty. Hautausmaan korkeimmalla kohdalla on 2-3 rautaista hautakehikkoa, mikä ei ole yleistä luterilaisten hautojen kohdalla, mutta ei ole tietoa, että vanhimmalle hautausmaalle olisi Neuvostoliiton aikana haudattu.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

24826

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa oli täysin metsittynyt /luonnontilassa, ennen kuin sillä suomalaisten toimesta 2000-luvulla on tehty pienimuotoista raivausta. Vain kymmenkunta hautakiveä säilynyt.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Vanhimmalla hautausmaalla on talkoomatkojen aikana tehty lähinnä perustavan laatuista raivaustyötä. Maantieltä muistoristille johtava kulku-ura on raivattu ja rakennettu parrusilta puron yli. Hautausmaan korkeimmalle kohdalle/säilyneiden hautakivien läheisyyteen pystytetyn muistoristin, infotaulun ja hautakivien ympäristöä on raivattu kuolleesta puustosta, risukosta ja pensaikosta. Muistoristin lähelle on pystytetty hautausmaan historiasta (suomeksi ja venäjäksi) kertova infotaulu. Maantien laitaan on pystytetty hautausmaalle osoittava opasviitta.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Kurkijoki-säätiö ja Kurkijoki-Seura.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Kerran vuodessa hautausmaiden kunnostukseen keskittyvä kotiseutumatka.

Kunnostusryhmien koko

Talkoomatkalla bussillinen matkailijoita, joista 20-25 osallistuu talkoisiin (pääpaino keskimmäisellä hautausmaalla, vanhimmalla "raivauspartio").

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Hoitotyötä aiotaan jatkaa nykyisellä tavalla. Löytyneitä hautakiviä saatetaan nostaa pystyyn, mikäli perustustusten tila sallii. Puitteet tehtäville kunnostus- ja hoitotöille asettaa v. 2019 voimaan tullut päätös, jolla Kurkijoen vanhin (ja keskimmäinen) hautausmaa sisällytettiin Venäjän federaation kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloon. Sen myötä määriteltiin, mitä alueella saa/ei saa tehdä. Mahdollista olisi esim. istuttaa kuusia hautausmaan avoimelle alueelle alkuperäisten rajakuusien mukaisesti.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Suomeksi ja venäjäksi: KURKIJOEN "VANHA" HAUTAUSMAA. Tällä alueella on sijainnut Kurkijoen luterilainen hautausmaa 1800-luvulla. Se oli käytössä 1890-luvulle asti. Silloin otettiin käyttöön "keskimmäinen" hautausmaa. Sen jälkeen tänne haudattiin vain sukuhautoihin. Tälläkin hautausmaalla lepää tuhansia kurkijokelaisia. Hautamuistomerkkeinä käytettiin yleisesti puuristejä ja rautaisia ristejä. Hautakivet olivat harvinaisia. Löytyneistä hautakivistä päätellen niitä on käytetty lähinnä säätyläis- ja virkamiesperheissä. Tällä hautausmaalla olivat mm. Kurkijoen rovasteille G. Hartmanille (k. 1862) ja A. Olsonille (k. 1899) pystytetyt muistomerkit. Tämän infotaulun ovat kuolleiden esivanhempien muistoksi pystyttäneet Kurkijoki-Seura ja Kurkijoki-Säätiö."

Infotaulujen pystyttämisajankohta

2016

Infotaulujen pystyttäjä

Kurkijoki-Seura ja Kurkijoki-säätiö.

Infotaulujen kuvat

Kurkijoen "vanhan" hautausmaan infotaulu.

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2016

Kurkijoen vanha hautausmaa, infotaulun teksti.

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2016

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaa on rekisteröity Venäjän kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloon

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Paikallishallinnon (Kurkijoen kunta, Lahdenpohjan piiri) on neuvoteltu ja sovittu toimenpiteistä, joita hautausmailla on talkoomatkojen aikana haluttu tehdä. Tämän lisäksi on tavattu ja neuvoteltu Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön kanssa erityisesti suojelustatuksen anomiseen ja saamiseen liittyvistä asioista ja toimitettu statuksen anomisessa edellytettyjä tietoja hautausmaan historiasta.

Yhteistyön alkuajankohta

Neuvotteluja on käyty siitä alkaen kun kotiseutumatkoja oli mahdollista tehdä.

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Päätös hautausmaan sisällyttämisestä Venäjän kulttuurihistoriallissti merkittävien kohteiden luetteloon 2019. Muita kirjallisia yhteistyösopimuksia paikallishallinnon kanssa ei ole tehty, asioista on sovittu suullisesti.

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

1) Karjalan tasavallan kultturiministeriön kanssa yhteistyö (kirjeenvaihto, tapaaminen) on ollut yhteydenpitoa hautausmaiden suojelustatusanomuksiin liittyen. 2) Kurkijoen kotiseutukeskus on auttanut tapaamisten ja talkoomatkojen järjestelyissä ja yhteydenpidossa eri venäläisiin toimijoihin. 3) Paikallinen Kurkijoki-säätiö on käytännössä tehnyt viralliset anomukset hautausmaiden sisällyttämisestä federaation kulttuurimuistomerkkien luetteloon. 4) Paikallinen yritys (Kala-Ranta -yhtiöt) on a) antanut ilmaista kone- ja miestyövoimaa hautausmaiden kunnostukseen b) vastannut (paikallisen Kurkijoki-säätiön rahoittajana) suojelustatuksen hankkimisen kustannuksista.

Yhteistyön alkuajankohta

Noin 2016

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Päätös kulttuurimuistomerkkistatuksesta sisältää tietoja siitä, mitä hautausmaalla saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ei muita kirjallisia sopimuksia.

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Yhteistyön tyyppi

Anottu ja saatu apurahaa hautausmaiden kunniostukseen.

Yhteistyön alkuajankohta

Ensimmäinen apuraha v. 2015

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

-ei

Viimeisin yhteistyösopimus

-ei

Valokuvat ennen talvisotaa

Rovasti G. Hartmanin (1809-1862) hautamuistomerkki (kadonnut).

Kuvaaja: Toivo Immonen

Ajankohta: ennen 1939

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Viitta vanhimmalle hautausmaalle.

Kuvaaja: 2017

Ajankohta: Ahti Kurri

Silta vanhimmalle hautausmaalle.

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2017

Vanhin hautausmaa, info ja risti.

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2018

Vanhin hautausmaa, infolta hautakivien suuntaan.

Kuvaaja: S. Itsikson

Ajankohta: 2018

Ikivanha kuusiaita.

Kuvaaja: S. Itsikson

Ajankohta: 2018

William Olsonin (1826-1890) hautakivi.

Kuvaaja: Marjaliisa Laine

Ajankohta: 2012

Siltavouti Matti Könösen (1838-1889) hautakivi.

Kuvaaja: S. Itsikson

Ajankohta: 2018

Flora Genetzin (1831-1891) hautakivi vanhalla hautausmaalla.

Kuvaaja: S. Itsikson

Ajankohta: 2018

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Hautausmailla on toistaiseksi saatu tehdä mitä on haluttukin ja mihin resurssit ovat riittäneet. Suuri onnistuminen on päätös keskimmäisen ja vanhan hautausmaan sisällyttämisestä Venäjän federaation kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloon. Se taas ei olisi onnistunut ilman oikeiden paikallisten toimijoiden myötävaikutusta. Merkittävä "onnistuminen" on ollut avun saaminen paikalliselta merkittävältä yritykseltä.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja on koottu jo aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoja hautausmaista on nettisivustolla "Information about Kurkijoki", osoite http://www.kurkijoki.fi/

Muut kommentit

Ei kommentteja